सूचना
मिति सूचना विवरण फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
चैत १६, २०७७ अनुदान निकासा सम्बन्धमा
चैत १६, २०७७ वित्तिय विवरण तथा प्रतिवदेन सम्वन्धमा
चैत १६, २०७७ मालपोत कार्यालयहरुले राजश्व जम्मा गर्ने सम्बन्धमा
चैत १६, २०७७ स्थानीय तहहरुले राजश्व जम्मा गर्ने सम्बन्धमा
चैत १६, २०७७ खाता नम्बर परिवर्तन भएको सम्बन्धमा
चैत १६, २०७७ समपुरक अनुदान निकासा
चैत १६, २०७७ समपुरक अनुदान निकासा सम्वन्धमा
चैत १६, २०७७ बिशेष अनुदान निकासा सम्बन्धमा
चैत १६, २०७७ आ.व. २०७६।०७७ को सालतमाम तथा आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्वन्धमा
चैत १६, २०७७ समानीकरण, सशर्त र विशेष अनुदान निकासा सम्वन्धमा
चैत १६, २०७७ चौथो किस्ता अनुदान निकासा सम्बन्धमा
चैत १६, २०७७ राजस्व बाँडफाँडको रकम पठाइएको सम्बन्धमा