डाउनलोड
मिति शीर्षक फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
भदौ १७, २०७८ प्रदेश पदकका लागि आवेदन पेश गर्ने फारम
चैत १६, २०७७ आ.ब. २०७६।०७७ को बजेट कार्यान्वयन सम्वन्धी मार्गदर्शन
चैत १६, २०७७ म.ले.प. फारामहरु २०७९ Excel
चैत १६, २०७७ स्थानीय तहहरुलाई राजश्व वाँडफाँडको रकम पठाईएको विवरण
चैत १६, २०७७ अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत स्थानीय तहहरुलाई हस्तान्तरण गरिएको समानीकरण तथा सशर्त अनुदानको चौथो किस्ताको विवरण
चैत १६, २०७७ एकिकृत आर्थिक संकेत तथा वर्गिकरण र व्याख्या, २०७४ (दोस्रो परिमार्जन)