सूचना
मिति सूचना विवरण फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
चैत १६, २०७७ आ.व. २०७६।०७७ को अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धमा
चैत १६, २०७७ आ.ब. २०७६।०७७ को बजेट कार्यान्वयन सम्वन्धी मार्गदर्शन
चैत १६, २०७७ एकिकृत बार्षिक आर्थिक विवरण तयारी सम्वन्धमा
चैत १६, २०७७ शसर्त र समपुरक अनुदान सम्बन्धमा
चैत १६, २०७७ मालपोत कार्यालयहरुको राजश्व दाखिला सम्बन्धमा
चैत १६, २०७७ आ.व.२०७५।०७६ को खर्च सार्वजनिकिकरण कार्यक्रमको पत्रपत्रिकामा छापिएका समाचारका कटिङ्गहरु
चैत १६, २०७७ RMIS मा कार्यालय कोड बनाउने सम्वन्धी संशोधित पत्र
चैत १६, २०७७ समपुरक अनुदान निकासा सम्बन्धमा
चैत १६, २०७७ रुपन्देही जिल्लाका स्थानीय तहको अनुदान फिर्ता दाखिला सम्बन्धमा
चैत १६, २०७७ रुपन्देही वाहेक अन्य जिल्लाका स्थानीय तहको अनुदान फिर्ता दाखिला सम्बन्धमा
चैत १६, २०७७ RMIS मा कार्यालय कोड तथा अनुदान दाखिला सम्बन्धमा
चैत १६, २०७७ समपुरक अनुदानको रकम निकासा