बैशाख १६, २०७८

श्री प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयहरु सबै

लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

 

संलग्न विवरण बमोजिम अनुदान निकासाको व्यवस्थाका लागि अनुरोध छ ।