सूचना
मिति सूचना विवरण फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
चैत १६, २०७७ समपुरक अनुदान निकासा सम्वन्धमा
चैत १६, २०७७ बिशेष अनुदान निकासा सम्बन्धमा
चैत १६, २०७७ आ.व. २०७६।०७७ को सालतमाम तथा आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्वन्धमा
चैत १६, २०७७ समानीकरण, सशर्त र विशेष अनुदान निकासा सम्वन्धमा
चैत १६, २०७७ चौथो किस्ता अनुदान निकासा सम्बन्धमा
चैत १६, २०७७ राजस्व बाँडफाँडको रकम पठाइएको सम्बन्धमा
चैत १६, २०७७ स्थानीय तहको ग.१.२ बाँडफाँडबाट प्राप्त राजश्व खाता सम्वन्धमा
चैत १६, २०७७ कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा राहात रकम निकासा सम्बन्धमा
चैत १६, २०७७ कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा रकम जम्मा गरिएको
चैत १६, २०७७ बजेट रोक्का गर्ने सम्वन्धमा
चैत १६, २०७७ कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा रकम जम्मा गर्ने सम्वन्धमा
चैत १६, २०७७ समानिकरण, सशर्त, समपुरक र बिशेष अनुदानको तेस्रो किस्ता निकासा सम्वन्धी विवरण