सूचना
मिति सूचना विवरण फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
चैत १६, २०७७ विशेष अनुदान निकासा सम्बन्धमा
चैत १६, २०७७ खर्चको फाँटवारी पठाउने सम्बन्धमा
चैत १६, २०७७ सशर्त, विशेष र समपुरक अनुदान निकासा सम्वन्धमा
चैत १६, २०७७ अनुदान निकासा सम्वन्धमा
चैत १६, २०७७ सक्कल भुक्तानी आदेश पठाउने सम्वन्धमा
चैत १६, २०७७ चेकको भुक्तानी अवधि सम्बन्धमा
चैत १६, २०७७ राजश्व बाँडफाँडको रकम सम्वन्धमा
चैत १६, २०७७ समपुरक अनुदान निकासा सम्बन्धमा
चैत १६, २०७७ राजश्व बाँडफाँडको रकम सम्वन्धमा
चैत १६, २०७७ अनुदान निकासा गर्ने सम्बन्धमा
चैत १६, २०७७ Public Assets Management System (PAMS) लागु गर्ने सम्बन्धमा
चैत १६, २०७७ अनुदान निकासा गर्ने सम्बन्धमा