सुचना प्रविधि

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका लागि प्रदेशका निकायहरुमा लागु गरेका सुचना प्रविधीमा आधारित प्रणालीहरु 


साथै यस कार्यालयका वारेमा जानकारी, गतिविधी र आवस्यक सुचनाहरुको निम्ती आफ्नै Website सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

https://www.ptco.lumbini.gov.np/