प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय

हाटवजार लाइन, बुटवल उप-महानगरपालिका, रुपन्देही

फोन नं: ०७१- ५४००४४/ ५४०११४/ ५४०२१४

Email: pradeshlekha05@gmail.com/stco5@fcgo.gov.np