प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयहरु:


हाल सम्म प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय अन्तर्गत प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय स्थापना भइ नसकेकोले संवन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले नै प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयको रुपमा समेत कार्य सम्पादन गरिरहेका छन् ।