मंसिर १२, २०७८

श्री स्थानीय तहहरु सबै,

लुम्बिनी प्रदेश

 

संलग्न विवरण अनुसारको आ.ब. २०७७/०७८ को २०७८ बैशाख देखि २०७८ आषाढ मसान्तसम्म जम्मा भएको सवारी साधन कर बाँडफाँड गरी पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।