प्रदेश लेखा नियन्त्रक

व्यक्तिगत विवरणहरू

नाम दीपक ज्ञवाली
टेलिफोन नम्बर ९८५७०४४११४